Föreningens policy och mål


Q-dokument
Ordningsnummer 8

Styrelsens policy och mål för verksamheten

Policy

Styrelsen skall långsiktigt arbeta för att göra bostadsområdet attraktivt för befintliga och
nya medlemmar.

Röbäckshus 3 skall bli känt för låga boendekostnader, bra service, bra miljö och god
ordning.

Medlemmarna skall stå i centrum i styrelsearbetet och det skall inriktas mot sund
ekonomi, rätt underhållsinsatser och ständigt förbättringsarbete i verksamheten.

Styrelsen skall verka för att medlemmarna aktivt deltar i förbättringsarbetet.

Mål
Arbetssätt för att nå målen
Kompetent styrelse Föreningens angelägenheter skall handhas av styrelsen.
Den skall företräda föreningen och ansvara för föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter.
För att styrelsen skall nå målen måste ledamöterna ha rimlig kompetens och erfarenhet,
vara intresserade av utbildning för uppdraget samt ha möjlighet att avsätta nödvändig tid.

Styrelsen bör effektivisera sitt arbete genom att organisera och fördela styrelsearbetet och förvaltningsansvaret bland ledamöterna.
Låga boendekostnader

Prisökningarna i samhället får direkt genomslag på föreningens ekonomi och därmed avgifterna.
För att i möjligaste mån mildra effekten av avgiftshöjningar har styrelsen som mål: att utföra mer
arbete i egen regi, att göra rätt underhållsinsatser vid rätt tidpunkt, att effektivisera driften genom besparingar.

 

Kvalitetsutveckling i styrelsearbetet Styrelsearbetet skall präglas av ordning och kompetens.Verksamheten omgärdas idag av många
lagar och bestämmelser som styrelsen måste beakta vid behandling av ärenden.För kvalificerade arbetsuppgifter måste därför styrelsen upprätta dokument som kvalitetssäkrar handläggningen.Vid komplicerade ärenden anlitas spetskompetens.

Bra miljö Styrelsen måste vid all handläggning av ärenden beakta miljöpåverkan Den miljöutredning vi utfört och dokumenterat finns alltid som plattform för miljöarbetet.Även den sociala miljön kräver ett hänsynstagande.Alla som bor på området måste bidra till trivseln.
God ordning Styrelsen skall skapa förutsättningar för att god ordning kan upprätthållas på området.
Framförande av fordon på området skall ske i ordnade former. Stor hänsyn skall tas till barnen.

Förbättrade medlemskontakter Styrelsen skall utveckla kontakten med medlemmarna.Det kan ske genom kvartalsvis information.
En form som fortlöpande kan utvecklas och förbättras.
Även öppna möten en gång/år kan vara ett forum för utbyte av tankar och idéer om verksamheten.
Ekonomi i balans Styrelsens viktigaste uppgift är att effektivisera den ekonomiska förvaltningen.
Det kan ske genom:

att aktivt bevaka kostnadssidan

att rätt placera eget kapital

att årligen kontrollera balansen mellan avgifter och kostnader

att årligen avsätta rekommenderat belopp till uh-fonden

att fortlöpande bevaka föreningens lån och placeringar

att beakta självkostnadsprincipen

att amortera enligt plan

att göra planenliga avskrivningar

Ständiga förbättringar Styrelsen skall utveckla verksamheten, förenkla, förbättra och kvalitetssäkra kvalificerade beslut och åtgärder som därmed blir kostnadseffektiva för föreningen.
Styrelsen skall alltid ha utveckling som ledstjärna. Därvid måste beaktas att åtgärder som vidtas skall stå i samklang med utvecklingen i samhället.

 

Detta dokument beskriver styrelsens mål för verksamheten och skall tjäna som rättesnöre
i styrelsearbetet.
Innehållet, som baseras på föreningens stadgar, beskriver även styrelsens inriktning och
arbetssätt.

Styrelsen